Detail kurzu

seminár : ZAČÍNAME PODNIKAŤ

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Poskytnúť súhrn prierezových informácií o tom čo všetko je potrebné vedieť pri začatí podnikania.

Obsah kurzu

1. Príprava podnikania 1.1 Vlastné podnikanie 1.2 Plánovanie 1.3 Vlastný marketing 1.4 Tvorba a kalkulácia cien 1.5 Podnikanie a zamestnanie 1.6 Finančné zdroje a ich riadenie 1.7 Základy daňovej problematiky 1.8 Účtovníctvo a druhy účtovných sústav 1.9 Živnosť 1.10 Právne formy podnikania a založenie podnikania 1.11 Franchising ako forma podnikania 1.12 Legislatívny rámec podnikania v SR 1.13 Ekonomický softvér a internet 1.14 Registračná pokladnica 1.15 Automobil a podnikanie

2 Podnikateľský plán 2.1 Štruktúra podnikateľského plánu 2.1.1 Opis firmy 2.1.2 Manažment 2.1.3 Produkt alebo služba 2.1.4 Marketing 2.1.5 Výroba 2.1.6 Riziká 2.1.7 Finančné projekcie 2.1.8 Zoznam dokladov a príloh 2.2 Podnikateľský plán – prípadová štúdia 2.3 Bankový úver 2.4 Lízing

3. Finančné výkazy a rozpočet 3.1 Zakladateľský rozpočet 3.2 Súvaha 3.3 Výkaz ziskov a strát

4. Manažment, marketing a komunikačné zručnosti 4.1 Personalistika . 4.1.1 Pracovno­právne vzťahy v podnikaní 4.1.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 4.2 Ochrana osobných údajov 4.3 Povinnosti zamestnávateľa / podnikateľa v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia 4.3.1 Povinnosti v oblasti sociálneho poistenia 4.3.2 Povinnosti v oblasti zdravotného poistenia 4.4 Marketingový manažment 4.5 Manažment . 4.5.1 Strategický manažment 4.5.2 Projektový manažment 4.5.3 Manažment ľudských zdrojov 4.6 Komunikačné zručnosti a asertivita 4.6.1 Komunikačné zručnosti 4.6.2 Asertivita 4.7. Riešenie konfliktov a problémov

Cieľová skupina

pre začínajúcich živnostníkov, podnikateľov a každého kto chce začať podnikať

Hodnotenie
Organizátor