Kurz: Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti

Popis kurzu

Obsah seminára

 1. Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch
 • novely zákona v súvislosti s prijatím procesných kódexov
 • novela zákona v súvislosti s upomínacím konaním
 • novely zákona súvisiace s elektronizáciou súdnictva
 1. Rozhodovanie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku
 • výzva na zaplatenie súdneho poplatku v civilnom a v upomínacom konaní
 • lehota na zaplatenie a procesné úkony v rámci tejto lehoty
 • zmeny v uznesení o zastavení konania a opravný prostriedok voči nemu
 1. Zmeny v súvislosti s elektronizáciou
 • rozdiely v poplatkoch pri elektronických a listinných podaniach
 • povinnosť uskutočňovať podania v elektronickej podobe – okruh subjektov, spôsob splnenia, dôsledky nesplnenia
 • vydávanie potvrdení a informácií v elektronickej podobe

JUDr. Juraj Kotrusz: pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia – školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor