Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Obsah:

Zmeny, vybrané okruhy účtovania, overovania správnosti (1. – 3.)

1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2016

1.1 Zmeny zavedené zákonom o účtovníctve – reálna hodnota,

1.2 Zmeny zavedené do Postupov účtovania pre podnikateľov

2. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka

2.1. Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2016

2.2. Prehľad účtovných zásad a metód podľa veľkostných skupín

2.3. Problematika zmien metód pri zmene veľkostných skupín

3. Vybrané okruhy účtovania

3.1 Účtovanie v reštrukturalizácii podľa § 29 postupov účtovania – u dlžníka, u veriteľa

3.2 Účtovanie o podieloch na zisku

3.3 Účtovanie zámennej zmluvy

3.4 Účtovanie finančného prenájmu (lízingu) – predčasné ukončenie – krádež, postúpenie na nového nájomcu

Prípravné práce, účtovanie k súvahovému dňu, uzavretie účtovných kníh (4. – 7.)

4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

4.1 Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

4.2 Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania

5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

− časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

6. Opravy chýb minulých účtovných období

7. Zistenie VH, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii

7.1. Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov

7.2. Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii

Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti (8. – 9.)

8. Zostavenie účtovnej závierky

8.1. Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ)

8.2. Malé účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)

8.3. Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)

9. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

− overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

10. Diskusia

Lektor:
Ing. Janka Turóciová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)