Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Účtovná závierka za rok 2017 podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny
 • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)

2. Vybrané okruhy účtovania

 • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám
 • zlúčenie obchodných spoločností, oceňovanie, zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie

3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady − časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

4. Opravy chýb minulých účtovných období, písomné oznámenie o oprave chyby

5. Zostavenie riadnej účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka

6. Zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia (likvidácia, konkurz), súvisiace oceňovanie

7. Zostavovanie priebežnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia, vypĺňanie údajov

8. Register účtovných závierok

 • termíny na zostavenie, schválenie účtovnej závierky
 • doručovanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
 • chyby pri doručovaní účtovnej závierky
 • najčastejšie vyskytujúce sa otázky

9. Sankcie podľa zákona o účtovníctve

10. Legislatívne zmeny účtovných a osobitných predpisov v rozsahu známom ku dňu konania

 • zmeny v zákone o účtovníctve – archivácia účtovných dokladov, osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve,
 • najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku – doplnenie podmienok pre obchodné spoločnosti na možnosť zúčastniť sa na zlúčení, splynutí alebo rozdelení, tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • zmena postupov účtovania od 1.1.2017

11. Diskusia

Lektor:
Ing. Janka Turóciová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)