DETAIL KURZU

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

Obsah kurzu

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

**1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018 **

 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty

2. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka

 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny

3. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok

 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, účtovanie zrážkovej dane z likvidačného zostatku
 • Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie nedokončenej výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A v nadväznosti na povinnosť vykonania auditu

4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Triedenie účtovných dokladov
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

 • oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie

6. Zostavenie účtovnej závierky

 • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

7. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky

8. Diskusia

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor