Kurz: Daň z pridanej hodnoty - a účtovanie DPH /seminár/školenie/

Popis kurzu

Seminár s dvoma lektorkami poskytne výklad novely zákona o DPH vedený Ing. Annou Jurišovou – špecialistkov na problematiku DPH. Jej výklad bude dopĺňať Ing. Jana Turóciová – špecialistka na problematiku účtovania. Účastníci tak získajú komplexný pohľad na problematiku nielen zmien zákona, ale aj ako tieto zmeny správne aplikovať v účtovníctve.Obsah kurzu

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018 a vybrané okruhy zo zákona o DPH

1. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2018:

 • rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky v osobitných prípadoch pred uplynutím lehoty 12 mesiacov
 • zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla
 • zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti, ktorú sa platiteľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH
 • úprava oslobodenia od dane pri bezodplatnom dodaní tovaru formou daru
 • rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre účely úpravy odpočítanej dane
 • zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – zosúladenie uplatňovania osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 • osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v prípade postúpenia pohľadávky – výnimka zo systému
 • zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane) pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov
 • nový inštitút daňového zástupcu zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu určeného na dodanie do iného štátu
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané
 • opatrenie, ktorým sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k DPH

2. Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

 • registračná povinnosť – typy registrácie, oneskorená registrácia
 • zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré nie sú predmetom dane
 • miesto zdaniteľných obchodov
 • vznik daňovej povinnosti – prijatím platby, pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti
 • oprava základu dane a oprava odpočítanej dane
 • osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti
 • koncoročné povinnosti platiteľa dane

3. Diskusia

1. Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty

 • určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane)
 • určenie výšky dane podľa zákona o DPH
 • účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo – príklady

2. Dopad zmien zákona o DPH od 1.1.2018 na účtovanie DPH

 • rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky – účtovanie o zábezpeke
 • zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti, ktorú sa platiteľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH – režim DPH pri predaji nehnuteľnosti – účtovanie
 • rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre účely úpravy odpočítanej dane – účtovanie úpravy odpočítanej dane
 • zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – účtovanie
 • osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v prípade postúpenia pohľadávky – výnimka zo systému uplatňovania dane na základe prijatia platby – účtovanie
 • zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane) pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov
 • daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané – účtovanie
 • opatrenie, ktorým sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k DPH

3. Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

 • registračná povinnosť – oneskorená registrácia
 • zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré nie sú predmetom dane
 • pravidlá refakturácie služieb
 • oprava základu dane
 • osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti
 • koncoročné povinnosti platiteľa dane

4. DiskusiaCieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor