Kurz: Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.Obsah kurzu

  • Základné princípy aplikácie Civilného sporového poriadku
  • Právomoc, príslušnosť a zloženie súdov
  • Strany sporu, ich zastúpenie a iné subjekty, ktoré ovplyvňujú priebeh konania
  • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty, úkony strán
  • Postup po začatí konania
  • Predbežné prejednanie veci
  • Dokazovanie, súdne rozhodnutia a trovy konania
  • Osobitné procesné postupy – skrátené konania a skrátené rozhodnutia (Platobný rozkaz, Európsky platobný rozkaz, Rozsudok pre zmeškanie, Rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku), spory s ochranou slabšej strany a neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky – odvolanie, žalobu na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora
  • Účinnosť zákonaCieľová skupina

Podujatie je pripravené pre širokú právnickú verejnosť – zástupcov firiem a spoločností, advokátov, koncipientov, pracovníkov štátnej správy.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor