Detail kurzu

Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Od 1. 1. 2018 začne platiť veľká zmena Obchodného zákonníka, ktorá má, podľa jej predkladateľa, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR, „zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Po zmenách v tzv. veľkých reštrukturali­záciách a zavedení elektronického upomínacieho konania ide o ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu.“ (zdroj: www.justice.gov.sk) Prijaté zmeny sa dotknú predovšetkým fuzií spoločností, kde nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Nebude tiež možné, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. Novela zavádza aj vyššiu zodpovednosť štatutárov a spoločníkov, napr. zavedením osobnej zodpovednosti štatutárov za škodu, ktorú tým spôsobia veriteľom. Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude trestným činom a rozhodnutie súdu o náhrade škody môže znamenať diskvalifikáciu štatutára. Založiť s.r.o. spoločnosť si nebude môcť nielen dlžník vedený v zozname daňových dlžníkov, ale tiež tí, ktorí sú zapísaní v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Zároveň sa odstráni povinnosť predkladať potvrdenie správcu dane o tom, že každý zakladateľ nemá podĺžnosti voči Daňovému úradu. Súd bude zároveň skúmať, či firma nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne aj pri výmaze firmy. Závažné pripravované zmeny sa týkajú nových povinností pri vymenúvaní štatutára firiem (overovanie podpisového vzoru pred notárom), zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie a ďalšie.

Obsah seminára

  • zodpovednosť štatutárov
  • zodpovednosť ovládajúcej osoby
  • zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností
  • kapitálový fond z príspevkov – tvorba a delenie
  • zmeny v osobnom bankrote a exekúciách
  • Diskusia

Lektor: JUDr. Martin Maliar – V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľské­ho práva.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Kontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor