Detail kurzu

Právne aspekty online marketingu

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Vybrané aspekty online marketingu najmä z pohľadu práv duševného vlastníctva a regulácie elektronického obchodu. Seminár sa bude zaoberať režimom výkonu autorských práv k obsahu šírenému online (napr. e-hudba, e-knihy, počítačové programy atď.) vrátane osobitných inštitútov ako napr. vyčerpania práv k takémuto obsahu, či práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktorý si takýto elektronický obsah zakúpil. Súčasťou bude aj časť venujúca sa získaniu súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva. Vo vzťahu k právam na označenie sa bude riešiť najmä konflikt takýchto práv s doménovými menami a riešenie takýchto sporov. Všeobecnejšie budú predmetom semináru aj ďalšie oblasti, napr. spam, platená reklama na internete, problematika cookies, či doménové pirátstvo (cybersquatting). Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia. Priestor bude vytvorený aj na diskusiu a konkrétne otázky účastníkov.

Obsah:

Definovanie relevantných oblastí online marketingu
Predmety duševného vlastníctva súvisiace s online marketingom a ich ochrana (autorské diela, ochranné známky, doménové mená a iné)
Autorské právo a jeho funkcie v súvislosti s online marketingom

 • využitie dostupných predmetov duševného vlastníctva
 • získanie súhlasu na použitie predmetov duševného vlastníctva

  Právne aspekty poskytovania elektronického obsahu z pohľadu ochrany spotrebiteľov (právo na odstúpenie od zmluvy)

  Databázy a ich právna ochrana (napr. databázy inzercie, databázy klientov, databázy športových výsledkov a pod.)

  Právne aspekty reklamy na internete

 • platená reklama na internete a vyhľadávače

  Spam z pohľadu zákona o reklame, zákona o elektronickom obchode a zákona o elektronických komunikáciách

  Právne aspekty doménových mien

‐ registrácia, prevod, dedenie

‐ riešenie konfliktu ochrannej známky s doménovým menom

‐ riešenie konfliktu obchodného mena s doménovým menom

‐ riešenie doménových sporov

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre zástupcov podnikateľského sektora, marketérom a osobám pracujúcim v reklame a iných oblastiach kreatívneho priemyslu, ďalej advokátom a iným osobám, ktoré pôsobia v oblasti online marketingu.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor