DETAIL KURZU

Java II. - pre mierne pokročilých

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Počítačové školenie Java II. – pre mierne pokročilých je určené pre záujemcov o jazyk Java, ktorí už majú základnú skúsenosť s programovacím jazykom Java a majú záujem rozšíriť si svoje znalosti v tejto oblasti. Naučíte sa ako sa zdrojový kód v reálnej praxi rozdeľuje do projektových modulov, čo sú dependencie (závislosti) medzi modulmi, oboznámite sa so základmi databáz a databázových operácií a dozviete sa, ako sa ku databázam pripájame z Java programu, aby sme mohli dáta programovo spracovávať. Oboznámime vás s tým, ako sa ošetrujú chyby v Java programoch pomocou výnimiek (Exceptions) a so všetkými detailmi, týkajúcimi sa navrhovania a definovania tried, členov tried a tiež s tým ako sa prepisujú a preťažujú metódy a ako upravujeme správanie tried pomocou modifikátorov. Ďalej budete vedieť základné princípy práce so zdieľanými prostriedkami, zapisovanie do súborov, čítanie zo súborov a princípy streamovania. Napokon vás naučíme ako fungujú a ako sa vytvárajú grafické aplikácie pomocou technológie JavaFX. Nezaoberáme sa príliš históriou a teóriou, počas celého školenia pracujeme so zdrojovým kódom a všetko dávame do súvislosti s praxou.

Obsah kurzu

JDBC – Databázové pripojenie

 • Inštalácia databázového servra
 • Vytvorenie databázy a tabuľky (DDL – Data Definition Language)
 • Naplnenie tabuľky dátami (DML – Data Manipulation Language)
 • Nájdenie a stiahnutie správneho JDBC ovládača (JDBC-driver)
 • Predstavenie zdrojového kódu s pripojením k databáze
 • Priradenie záznamu z tabuľky do objektu

Exceptions (Výnimky)

 • Čo sú výnimky a ako pomocou nich ošetrujeme chyby v programoch
 • Rozdiel medzi ošetrovaním chýb, vetvením a ošetrovaním výnimkami
 • Vysvetlenie mechanizmu výnimiek: bloky try, catch, finally
 • Zjednodušenie programu pomocou try-with-resource

Trieda Object

 • Metódy triedy Object
 • Metódy equals() a toString()
 • Mutable vs. immutable triedy a objekty

Prepisovanie a preťažovanie metód

 • Anotácia @Override
 • Signatúra metódy
 • Rekurzívne metódy
 • Kľúčové slovíčko super
 • Pojem StackOverflow

Pretypovanie

 • Pretypovanie premenných
 • Implicitná a Explicitná konverzia
 • Operátor instanceof
 • Pretypovanie nekompatibilných typov

Wrapper

 • Wrapper triedy
 • Autoboxing, Unboxing

Enum

 • Špeciálna trieda Enum
 • Deklarácia a použitie Enum
 • Rozšírenie Enum o viazané vlastnosti
 • Výhody Enum voči konštantám

Modifikátory

 • Neprístupové modifikátory členov triedy
 • Modifikátor static
 • Modifikátor final
 • Statické premenné a metódy

I/O – Vstupno-výstupné operácie

 • Práca so Streams a Resources
 • Rozhranie Reader a Writer
 • Práca so súborom (zápis a čítanie súboru)

Programovanie grafických aplikácií v JavaFx

 • Event Driven Programming
 • Program SceneBuilder – návrh GUI (Graphical User Interface)
 • Vytvorenie Controller triedy
 • Spustenie GUI programu

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor