Kurz: TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE (DOKUMENTÁCIA, METÓDY, PRÍKLADY...) - ING. DANA SLIVKOVÁ, PHD. - Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

1. Úvod do problematiky transferového oceňovania

 • definície, predmet a význam transferového oceňovania
 • legislatívny rámec, vysvetlenie benefit test princípu
 • novinky od roku 2015

2. Dokumentačná povinnosť pre transferové oceňovanie

 • prehľad Usmernení MF SR pre transferové oceňovanie
 • obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie
 • najčastejšie chyby v dokumentačnej povinnosti pre transferové

  oceňovanie

 • aktualizácia smernice OECD, implementácia CbCR v SR – akcia 13

  projektu BEPS, Smernica EK DAC 4

3. Funkčná a riziková analýza

 • popis zámeru a účelu prečo je potrebné vykonať funkčnú a rizikovú

  analýzu

 • posudzovanie vykonávaných funkcií, posudzovanie znášaných rizík,
 • kategorizácia subjektov
 • príklad funkčnej a rizikovej analýzy

4. Popis jednotlivých metód transferového oceňovania

 • metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej

  trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov)

 • metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku (metóda delenia

  zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)

 • zdroje informácii pre uskutočnenie analýz vedúce k správnemu výberu

  metódy transferového oceňovania,

 • určenie najvhodnejšej metódy v súlade s princípom nezávislého

  vzťahu, príklady z praxeCieľová skupina

Široká odborná verejnosťPoznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné nákladyKontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor