Detail kurzu

Microsoft SQL Server II. - písanie dotazov pomocou Transact SQL

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Ak vyberáme údaje z databázy, tak máme v súčasnosti množstvo automatizačných nástrojov. Nástroje, ako je napr. Power Query, vedia vybrať údaje z databázy tak, že o databáze a jazyku SQL nemusíme skoro vôbec nič vedieť. Pre začínajúceho analytika to môže byť zaujímavé, lebo sa nemusí učiť veľa vecí naraz. To však neznamená, že sa dá jazyku SQL pri analyzovaní databázových údajov vyhnúť. Práve naopak, SQL by mal byť primárny spôsob výberu údajov zo servera SQL. Je tomu tak nielen kvôli rýchlosti spracovania, ale aj kvôli efektivite vytvárania samotného výberu. Zároveň znalosť jazyka SQL prehĺbi celkové porozumenie tomu, ako databázy fungujú, čo môže pomôcť aj v prípade, ak účastník nebude SQL používať. Kurz SQL Server 2 ponúka komplexný náhľad do písania príkazu SELECT na výber údajov z databázy. Kurz sa nezameriava na analytickú časť, iba na výberovú. Rozoberá tak výber údajov z jednej alebo z niekoľkých tabuliek cez spojenia JOIN, ako aj komplexný prehľad možností filtrovania údajov. Okrem toho sa na kurze absolvent oboznámi so základnými funkciami jazyka SQL. Na efektívne absolvovanie kurzu je potrebné ovládať základnú databázovú teóriu, a to aspoň na úrovni kurzu Microsoft SQL Server I. - Úvod do SQL databáz.

Obsah kurzu

===Práca s dátovými typmi SQL servera, úvod do SQL funkcií - Opakovanie základov príkazu SELECT - Opakovanie základnej terminológie príkazu SELECT - Syntaktické pravidlá pri zapisovaní klauzúl SELECT a FROM - Eliminácia duplicít klauzulou SELECT DISTINCT - Použitie stĺpcových a tabuľkových aliasov - Číselné výrazy a dátové typy - Opakovanie pojmu výraz - Opakovanie základných aritmetických výpočtov a syntaxe - Číselné dátové typy na ukladanie presných a približných čísel - Koncept automatického pretypovania hodnôt - Základné matematické funkcie na zaokrúhľovanie hodnôt - Dátumové výrazy a dátové typy - Dátumové a časové dátové typy - Zápis konštantných dátumov a časov - Funkcie na počítanie s dátumom a časom - Funkcie na spracovanie častí dátumu a času - Textové výrazy a dátové typy - Textové dátové typy - Spájanie textových hodnôt - Funkcie na spracovanie textových údajov - Predstavenie COLLATION - Čo je to COLLATION a kde ho môžeme nastaviť - Význam nastavenia CASE a ACCENT v COLLATION - Vplyv národného nastavenia COLLATION na zapisovaný text - Vplyv COLLATION na zoraďovanie a filtrovanie - Nastavenie vlastného COLLATION ===Písanie dotazov nad niekoľkými tabuľkami cez operátor JOIN - Teoretické základy k spojenia JOIN - Pohľad na relačný vzťah cez teóriu množín - Definícia pojmov virtuálna tabuľka a karteziánsky súčin - Varianty syntaxe pri zápise spojenia JOIN - Kardinalita relačného spojenia a jej vplyv na výslednú tabuľku - Základné spojenia JOIN - Vnútorné spojenie INNER JOIN - Vonkajšie spojenie LEFT OUTER JOIN - Vonkajšie spojenie RIGHT OUTER JOIN - Vonkajšie spojenie FULL OUTER JOIN - Špeciálne typy spojení JOIN - Spojenie typu ANTI JOIN - Spojenie typu CROSS JOIN - Písanie dotazov vo vzťahoch v rámci jednej tabuľky - SELF JOIN - Písanie spojení typu JOIN nad väčším množstvom tabuliek - Efektívne techniky zápisu - Možnosti optimalizácie pri písaní zložitých spojení ===Pokročilé možnosti zoraďovania a filtrovania - Opakovanie základných princípov zoraďovania a filtrovania - Syntaktické pravidlá pri zoraďovaní klauzulou ORDER BY - Syntaktické pravidlá pri filtrovaní klauzulou WHERE - Použitie porovnávacích a logických operácií v klauzule WHERE - Použitie predikátov IN a BETWEEN v klauzule WHERE - Filtrovanie dátumových hodnôt - Použitie základných operácií a predikátov pri filtrovaní dátumu - Použitie dátumových funkcií pri filtrovaní dátumu a ich možný vplyv na výkon - Filtrovanie textových hodnôt - Použitie základných operácií a predikátov pri filtrovaní textu - Použitie predikátu LIKE na hľadanie podobných textov - Práca s neznámymi hodnotami pri zoraďovaní a filtrovaní - Logika postavená na troch stavoch - Práca s NULL hodnotami pri filtrovaní riadkov - Filtrovanie s pomocou možností TOP a OFFSET-FETCH - Filtrovanie v klauzule SELECT cez možnosť TOP - Možnosť TOP WITH TIES - Filtrovanie v klauzule ORDER BY cez OFFSET-FETCH

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať