DETAIL KURZU

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE v PRAXI - ING. DANA SLIVKOVÁ, PHD. - Finančné riaditeľstvo SR

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár je určený pre podnikateľov, daňových poradcov, všetci ktorí majú povinnosť uplatňovať princípy transferového oceňovania a bude zameraný na metodiku a príklady oceňovania vybraných typov „kontrolovaných transakcií“ ako sú služby, dohody o príspevkoch na náklady a finančné transakcie.

Obsah kurzu

 1. Rozsah uplatňovania princípov transferového oceňovania
  • definície, predmet a význam transferového oceňovania,

   legislatívny rámec, novinky od roku 2015

 2. Transakcie so službami
  • vplyv akcie 10 projektu BEPS – posudzovanie vnútro skupinových

   služieb z nízkou pridanou hodnotou, právny rámec, služby

   poskytované konkrétnemu členovi skupiny, služby poskytované

   viacerým členom skupiny, posudzovanie vzniku duplicít,

   identifikácia služieb akcionára, náhodne plynúce výhody, služby

   na zavolanie, overovanie súladu ceny služby s ALP, použitie

   priamych a nepriamych metód, voľba vhodného alokačného kľúča,

   určenie nákladovej základne, príklady

 3. Dohody o príspevkoch na nákladoch
  • právny rámec dohôd o príspevkoch na náklady (DPN), základné

   charakteristiky DPN, základné druhy DPN, DPN a princíp

   nezávislého vzťahu, príspevky účastníkov DPN, oceňovanie výšky

   očakávaného úžitku účastníka DPN, vyrovnávacie príspevky,

   pristúpenie k DPN, odstúpenie z DPN a ukončenie platnosti DPN,

   príklady

 4. Transakcie s finančným majetkom
  • význam finančných transakcií, pôžičky, skryté transakcie, cash

   pooling, garancie, podkapitalizácia, príklady

 5. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, teplý obed,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor