Detail kurzu

ONLINE - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Naše školenia pokračujú formou online seminárov až do odvolania.

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Na aké skutočnosti sa treba zamerať pri príprave zákazky, po vyhlásení zákazky a počas jej priebehu... Objasníme si pravidlá a inštitúty, ktoré je možné uplatniť v jednotlivých fázach verejného obstarávania v závislosti od postupu zadávania zákazky z pohľadu verejného obstarávateľa, a ktoré z pohľadu záujemcu/uchádzača.


Obsah kurzu

Ø Dôležitosť prípravy a plánovania vo verejnom obstarávaní

Ø Prípravné trhové konzultácie, opis predmetu zákazky

Ø Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia

Ø Postupy zadávania zákaziek (nadlimitná, podlimitná, zákazka s nízkou hodnotou)

Ø Vypracovanie a zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení VO

Ø Tvorba a zverejnenie súťažných podkladov

Ø Určenie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk

Ø Určenie spôsobu vyhodnocovania ponúk – klasický spôsob, reverz či super reverz

Ø Vysvetľovanie/dopĺňanie súťažných podkladov

Ø Príprava ponuky – dokumenty smerodajné pre prípravu ponuky, ako a kedy vypĺňať jednotný európsky dokument a kedy postačuje čestné vyhlásenie

Ø V akých formách sa môžu dodávatelia zapojiť do verejného obstarávania

Ø Predkladanie ponúk

Ø Zriadenie komisie, konflikt záujmov

Ø Otváranie ponúk

Ø Vyhodnotenie a vysvetľovanie splnenia podmienok účasti

Ø Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka

Ø Ako postupovať v prípade dvoch návrhov na plnenie kritérií v ponuke

Ø Výsledok vyhodnotenia ponúk

Ø Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – kedy a ako sa brániť proti nezákonnému postupu verejného obstarávateľa

Ø Uzavretie zmluvy, register partnerov verejného sektora

Ø Povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile

Ø Kedy je verejný obstarávateľ povinný vystaviť referenciu dodávateľovi a ako postupovať v prípade jej nevystavenia verejným obstarávateľom

Ø Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní

Ø Vaše problémy a otázky


Cieľová skupina

určené pre verejných obstarávateľov, záujemcov/uchádzačov, ale aj pre tých, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online aplikácia

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor