Detail kurzu

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Seminár poskytuje komplexnú informáciu o jednotlivých prvkoch procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizácie inštitúcií cez hodnotenie jednotlivých oblastí SREPu až po výstup vo forme rozhodnutia o požadovanej výške kapitálu a likvidity. Ďalej budú diskutované požiadavky na ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) a overovanie formou dohľadu na mieste.

Obsah kurzu

1) ÚVOD DO SREP PROCESU

 • Štruktúra Basel II/III
 • Štruktúra SREP

2) HLAVNÉ PRVKY SREP PROCESU

 • Kategorizácia inštitúcií a proporcionalita
 • Skóring v procese SREP
 • Monitoring kľúčových indikátorov
 • Analýza obchodného modelu
 • Hodnotenie riadiaceho a kontrolného systému
 • Hodnotenie rizík pre kapitál
 • Hodnotenie primeranosti kapitálu inštitúcie
 • Hodnotenie rizík pre likviditu a financovanie
 • Hodnotenie primeranosti likvidity inštitúcie
 • Celkové SREP hodnotenie a opatrenia dohľadu

3) POŽIADAVKY NA RIADIACI A KONTROLNÝ SYSTÉM

 • Úvod
 • Koncept troch línií obrany
 • Role a zodpovednosti orgánov a výborov
 • Organizačná štruktúra
 • Outsourcing
 • Risk culture a business conduct
 • Systém vnútornej kontroly

4) POŽIADAVKY NA ICAAP A ILAAP

 • Úvod do ICAAP a ILAAP
 • Spoločné požiadavky na ICAAP a ILAAP
 • Požiadavky na ICAAP
 • Požiadavky na ILAAP
 • Interná validácia ICAAP a ILAAP
 • Role interného auditu v ICAAP a ILAAP

5) KONTROLY V BANKÁCH

 • Koncepcie a zásady dohľadu
 • Cyklus dohľadu
 • Kontroly na mieste
 • Krízové riadenie
 • Dohľad ECB

6) ZHRNUTIE SEMINÁRA A ZÁVER

Cieľová skupina

Seminár je vhodný najmä pre pracovníkov útvaru riadenia rizík, compliance a interného auditu.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
0421 915 720 043
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať