Detail kurzu

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní aj z pohľadu NOVELY a ich úskalia z pohľadu právnej praxe

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní aj s prihliadnutím na novelu zákona o VO, ako aj porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska. Predmetom seminára budú zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok  procesu verejného obstarávania. Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci. V rámci seminára sa zameriame aj na problematiku dopadu nepredvídanej situácie (napr. Covid-19) na zmluvy uzatvárané v procese verejného obstarávania.   

Obsah kurzu

·       Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania

·       Príprava zmluvy resp. rámcovej dohody, resp. koncesnej zmluvy, forma, obsah a povinné ustanovenia, možnosti a podmienky uzatvorenia zmlúv a súčinnosť vyžadovaná od uchádzačov

·       Zmeny zmlúv počas ich trvania vrátane dopadu Covid-19 na uzatvorené zmluvy

·       Mechanizmy, ktoré zmluva obsahuje vo vzťahu k „iným osobám“ a k subdodávateľom.

·       Možnosti a povinnosti ukončenia zmlúv uzatvorených v rámci procesu verejného obstarávania

·       Dôvody neplatnosti zmluvy

·       Identifikácia chýb pri príprave zmlúv (rámcových dohôd / koncesných zmlúv) a ich dodatkov

·       Vybraná judikatúra Európskeho súdneho dvora, súdov SR, metodické  usmernenia a stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvám (rámcovým dohodám) a ich dodatkom

·       Register partnerov verejného sektora

·       Otázky a diskusia


Cieľová skupina

Školenie je vhodné aj pre začiatočníkov aj pre pokročilejších účastníkov

 

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor