DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

Od:

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

V prvej časti školenia Vás formou odborného výkladu upozorníme na novinky v právnej úprave Zákonníka práce, zameriame sa na problémové ustanovenia pri ktorých sa v praxi vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu. V tejto časti školenia Vás oboznámime s podstatou posledných novelizácií Zákonníka práce, ktoré od 1.5.2018, od 1.1.2019 resp. od 1.5.2019 priniesli veľa zmien, ktoré výrazne ovplyvňujú prácu personálnych a mzdových oddelení u zamestnávateľov. Bez pochopenia podstaty ich právneho zakotvenia v Zákonníku práce a bez odborného výkladu k týmto zmenám, nebude možné tieto zmeny správne aplikovať v personálnej praxi. V druhej časti školenia sa zameriame na problémové ustanovenia Zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o štátnej službe), pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac problémov. V tejto časti školenia sa budeme venovať vybraným ustanoveniam zákona Vás oboznámime s podstatou posledných novelizácií Zákonníka práce, ktoré od 1.5.2018, od 1.1.2019 resp. od 1.5.2019 priniesli veľa zmien, ktoré výrazne ovplyvňujú prácu personálnych a mzdových oddelení u zamestnávateľov. Bez pochopenia podstaty ich právneho zakotvenia v Zákonníku práce a bez odborného výkladu k týmto zmenám, nebude Východiská a návrhy riešení, ako zamedziť vzniku podobných nedostatkov nájdete na našom školení. Na školení Vám poskytneme dôležité informácie a pripravíme Vás tak, aby ste mohli personálnu prácu vykonávať aj po účinnosti zmien bez akýchkoľvek problémov.

Obsah kurzu

1. Problémové ustanovenia Zákonníka práce, t.j. pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :

 • Závislá práca – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ;
 • Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;
 • Zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe kto môže realizovať ;
 • Zákaz diskriminácie zamestnancov – nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13 Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;
 • Zmluvy v pracovnoprávnom vzťahu – konanie v omyle pri uzatváraní pracovnej zmluvy resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konanie zamestnanca po uzatvorení týchto zmlúv, môže mať vážne právne následky súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy ;
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu – dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;
 • Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;
 • Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;
 • Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;
 • Pracovná zmluva a jej význam v praxi – znalosť judikatúry umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;
 • Skúšobná doba – inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca v počiatočnej fáze pracovnoprávneho vzťahu ;
 • Založenie a vznik pracovného pomeru – vysvetlenie pojmov platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu ;
 • Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;
 • Skončenie pracovného pomeru – Dohoda o skončení pracovného pomeru a na čo si dať pozor pri jej uzatváraní ;
 • Výpoveď – zamestnávateľ i zamestnanec majú výpovedi rozdielne povinnosti, ktorých neznalosť či nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;
 • Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
 • Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – zákonné podmienky pre rozvrhovanie pracovného času ako základ dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení ;
 • Dovolenka – plánovanie a určovanie dovolenky a špecifické poskytovanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, nesprávna aplikácia § 104 Zákonníka práce ;
 • Zhrnutie podstatných zmien v ZP vyplývajúcich z posledných novelizácií Zákonníka práce ;

2. Problémové ustanovenia Zákona o štátnej službe :

 • Oboznámenie s Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017–43 z 25. apríla 2018 ;
 • Špecifiká štátnozamestna­neckého vzťahu ;
 • Vznik štátnozamestna­neckého vzťahu a služobná zmluva a jej obsah ;
 • Zaradenie blízkych osôb v štátnej službe ;
 • Zmena štátnozamestna­neckého pomeru, rozbor jednotlivých druhov;
 • Skončenie a zánik štátnozamestna­neckého pomeru ;
 • Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca, vysvetlenie § 112 ;
 • Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ;

Záverečná diskusia

Cieľová skupina

všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom a personalistom.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať