Detail kurzu

ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.

Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ......

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení nového zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaní a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.


Obsah kurzu

 • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi.
 • Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
 • Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní.
 • Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť.
 • Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky.
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy.
 • Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy.
 • Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.
 • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa.
 • Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.
 • Vaše problémy a otázky.


Cieľová skupina

obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, platforma na online školenia, telefonická podpora, materiály pre účastníkov

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor