Detail kurzu

ÚČTOVNÍCTVO a VÝKAZNÍCTVO pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií a platobné inštitúcie

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s aktuálnou verziou účtovníctva a výkazníctva pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií a platobné inštitúcie

Forma vedenia: práca v malej skupine, praktické ukážky a príklady, možnosť prediskutovania vlastných problémov, diskusia s lektorom a vzájomná výmena skúseností

Obsah kurzu

Obsah:

  • opatrenie Ministerstva financií v aktuálnej verzii
  • zákon o účtovníctve roku 2013
  • rámcová účtová osnova
  • postupy účtovania
  • účtovná závierka
  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • ostatné
  • otázky, problémy, diskusia – priebežne

Cieľová skupina

určený najmä pre pracovníkov metodiky, vedenia účtovníctva a výkazníctva, ale aj pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, externých audítorov a daňových poradcov

Kontaktná osoba

doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor