Detail kurzu

Externý audítor systému manažérstva kvality

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

vysvetliť účastníkom spôsoby, pravidlá a zásady výkonu externých auditov QMS (zákazníckych alebo certifikačných) v cudzích organizáciách vrátane riešenia kritických situácií a objektívneho hodnotenia dôkazov a správneho formulovania nezhôd a pozorovaní

Cieľová skupina

záujemcovia o získanie zručnosti externého audítora QMS a potenciálni externí audítori; predpokladá sa, že účastníci majú zvládnutú problematiku z aplikácie a z auditovania QMS minimálne ako interní audítori

Certifikát osvedčenie externého audítora s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 37/772 21 52
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor