Kurz: Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP

Popis kurzu

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.Obsah kurzu

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
  • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníkůCieľová skupina

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor