Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový seminár venovaný problematike zatriedenia tovaru a oblasti pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar do podpoložky colného sadzobníka znamená elimináciu incidentov a efektívny priebeh obchodu a zabezpečenie logistiky pre dodanie tovaru vrátane bezproblémového preclenia, alebo tiež v prípade intrakomunitárneho dodania. Pôvod tovaru tvorí jeden z troch pilierov colného konania. Má priamy vplyv na konečnú cenu tovarov a ich konkurencieschopnosť na trhu tretích krajín ako aj na trhu EÚ pri ich dovoze. Je preto dôležité vedieť viac o týchto oblastiach pre úspešné obchodovanie. Cieľ školenia: Naučíme Vás správne pochopiť a aplikovať interpretačné pravidlá pre colnotarifné zatriedenie tovaru i pre využívanie pôvodu. Základom je spôsobilosť správne zatriediť tovar a preukázať pôvod tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt Vašich produktov na trhoch mimo EÚ práve s využitím získania colných úľav na základe preferenčného pôvodu tovaru, a to správnym vystavením sprievodnej dokumentácie k zásielke pre importnú krajinu. Pri dovoze získate colné úľavy v podobe preferencie. Úľavy s využitím preferenčného pôvodu tovaru nepriznávajú colné orgány automaticky. Tým sa Vaše produkty stanú konkurencieschopnejšími v dôsledku menších nákladov (CLO, dane) premietnutých do ceny pri dovoze. Naučíme Vás správne si uplatniť Váš nárok v súlade s platnými medzinárodnými zmluvami a legislatívou.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Obsahová náplň

Obsah:

1. časť – colný sadzobník a zatriedenie tovaru

 • Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 • Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 • Interpretačné pravidlá a ich aplikácia – postup pri zatriedení tovaru
 • TARIC a jeho používanie

2. časť – pôvod tovaru a pravidlá pôvodu

 • nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
 • colné a daňové územia EÚ
 • zmluvné a autonómne preferenčné opatrenia (zóny voľného obchodu, colné únie, systém GSP)
 • hodnotové limity
 • pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, sadzobná položka, kumulácia, štruktúra protokolov)
 • dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie
 • schválený vývozca – zjednodušený postup
 • záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZIN)

3. časť – preukazovanie pôvodu

 • dôkazy o pôvode a ich vystavovanie (EUR 1, EUR-MED, FORM A, vyhlásenie na faktúre)
 • podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia
 • následná verifikácia dôkazov o pôvode

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško / Bc. Igor Lebiedzik - http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
SR, EÚ

Termíny kurzov

25.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape