Detail kurzu

Elektrotechnické minimum - pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

MARKAB s.r.o.

Popis kurzu

Pre prácu na vyhradených zariadeniach elektrických je potrebné mať odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§§21-23) je mať ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom) alebo absolvovať akreditované vzdelávanie v rozsahu najmenej 400 hodín (elektrotechnické minimum).

Pre osoby bez elektrotechnického vzdelania je určené akreditované vzdelávanie Elektrotechnické minimum.

Absolvovaním EM absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu  ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM s platnosťou v celej Slovenskej republike.

Držiteľ tohto osvedčenia plní podmienku pre získanie osvedčenia "§ 21 - elektrotechnik"  podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení a neskôr po získaní príslušnej odbornej praxe plní podmienky pre získanie osvedčení §22 a §23 do 1000 V, obj.tr.A a B.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR..

Osvedčenie §21 u nás získa absolvent ihneď v deň záverečnej skúšky El.minima.


Obsah kurzu

Výučba (metódy): kombinovaná forma

  • prezenčná výučba v učebniach a laboratóriách prebieha v 5 dvojdňových sústredeniach (5 x piatok + sobota) + 1 deň laboratórne cvičenia. Spolu 121 vyučovacích ho­dín.

  • dištančná individuálna výučba s využitím e-learningu, učebných materiálov, výučbového SW, DVD, internetových aplikácii, mailových konzultácii, obsahujúca aj priebežné zadávanie a kontrolu testov. Spolu: 250 vyučovacích ho­dín

  • odborná prax v odbore. Spolu: 30 vyučovacích ho­dín

Kombinovaná forma vzdelávania (prezenčná výučba, dištančná výučba, odborná prax) celkový rozsah výučby 401 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút).

Na výučbe sa strieda 12 lektorov (vysokoškolských pedagógov, revíznych technikov).

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré pre uplatnenie v praxi potrebujú dokladovať vzdelanie elektrotechnického zamerania a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §§21-23.

Certifikát neobmedzene Poznámka k cene

v cene výučba, štúdijné materiály (4 učebnice, výučbový software, štúdijné podklady v elektronickej forme), záverečná skúška

Hodnotenie
Organizátor