DETAIL KURZU

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

Od:

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Obsah kurzu

Možnosť platby na splátky, REPAS

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Cieľová skupina

OBSAH KURZU:

  • Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry…
  • Praktické časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti:

  • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
  • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky.
  • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je na overenie odbornej spôsobilosti je

  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Hodnotenie
Organizátor