DETAIL KURZU

Seminár: Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesol rok 2019

Od:

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť s povinnosťami zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci a s aktuálnou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Lektor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

Obsah kurzu

Nariadenie vlády SR č. 110/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (účinné od 1.5.2019)

 • Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci s expozíciou karcinogénom a mutagénom, opatrenia na zníženie expozície zamestnancov karcinogénom a mutagénom,
 • zákazy a obmedzenia pri používaní karcinogénov a mutagénov,
 • kategorizácia prác karcinogénov a mutagénov z hľadiska zdravotného rizika,
 • zmeny v NV SR č. 110/2019 Z. z. súvisiace s prebratím smernice EP a Rady (EÚ) č. 2017/2398,
 • následné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (po ukončení expozície karcinogénom a mutagénom).

Vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (účinná od 1.8.2019)

 • Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci so záťažou teplom a záťažou chladom, opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom a záťaže chladom na zdravie zamestnancov,
 • optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na vnútorných pracoviskách, záťaž teplom a záťaž chladom pri práci,
 • pitný režim a režim práce a odpočinku pri záťaži teplom a záťaži chladom pri práci,
 • kategorizácia prác pri záťaži teplom a záťaži chladom z hľadiska zdravotného rizika,
 • zmeny vo vyhláške MZ SR č. 227/2019 Z. z.

Vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík (účinná od 1.8.2019)

 • Kritéria na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3, a 4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
 • zmeny vo vyhláške MZ SR č. 220/2019 Z. z.,
 • trend rizikových prác a chorôb z povolania v SR.

Pripravované legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci – informácia

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej problematike, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Poznámka k cene

BONUS: odborná publikácia "Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov" vydavateľstvo Wolters Kluwer, máj 2019 a písomný materiál k prednášanej téme

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať