DETAIL KURZU

Seminár: Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesli r. 2017 a r. 2018

Od:

BE-SOFT a.s.

Košice

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť s povinnosťami zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci a novou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pri práci. Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci (nové, zmenené, zrušené povinnosti zamestnávateľa v novele zákona č. 355/2007 Z. z.) Lektor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

Obsah kurzu

Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona č. 289/2017 Z. z. (účinný od 1.12.2017) a zákona č. 87/2018 Z. z. (účinný od 1.4.2018)

 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika
 • všeobecné kritéria na zaraďovanie prác do kategórii z hľadiska zdravotného rizika
 • evidencia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia a jej náležitosti
 • oznamovanie údajov týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • spolupráca zamestnávateľa s pracovnou zdravotnou službou (PZS),

spôsob zabezpečenia PZS zamestnávateľom, odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti PZS, poskytovatelia PZS a ich povinnosti, náplň činnosti PZS podľa kategórií prác

Kritéria na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vyhláške MZ SR č.448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík v znení vyhlášky MZ SR č. 91/2018 Z. z. (účinná od 1.4.2018)

 • Kritéria na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3, a 4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii hluku, vibráciám, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, biologickým faktorom, atď.
 • Náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4 (zmenu alebo vyradenie z kategórie 3 alebo 4)

Novelizácia NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 33/2018 Z. z. (účinné od 1.5.2018)

 • Zmeny súvisiace s prebratím smernice Komisie (EÚ) č. 2017/164 do legislatívy SR

Trend rizikových prác a chorôb z povolania v SR

 • Najčastejšie sa vyskytujúce rizikové faktory v pracovnom prostredí
 • Najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej problematike, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor