Detail kurzu

Zmeny v legislatíve od 01.01.2020 - Bratislava - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Chcete sa bezproblémovo a v dostatočnom predstihu pripraviť na zmeny v legislatíve od 01.01.2020? Príjmite naše pozvanie na jednodňové školenie venované komplexnému prehľadu v novinkám v oblasti DPH, dani z príjmov a iným zmenám v účtovníctve. 

Tešíme sa na Vašu účasť!


Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 18.02.2020 v Bratislave (9:00 – 16:00 h, Hotel Saffron, Radlinského 27)


Obsah kurzu

Zmeny v DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH.
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb.
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH).
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku.
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku.
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD.
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH.
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020.


Zmeny v DzP od 01.01.2020


Zmeny v účtovníctve od 01.01.2020


Rekapitulácia ostatných najdôležitejších zmien od 01.01.2020

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, finanční riaditelia, podnikatelia.
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál a písacie potreby, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
0949500370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať