Detail kurzu

PERSONÁLNY ŠPECIÁL – PRACOVNÝ ČAS A PREKÁŽKY V PRÁCI V SÚVISLOSTIACH - JUDr. Marián Polakovič - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Súčasťou školenia bude okrem hlavnej témy zhrnutie podstaty poslednej novelizácie  Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ktorá je právne účinná od 1. januára 2019 a bola realizovaná zákonom :

 • zákon NR SR č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a mení sa Zákonník práce v §§ 13, 43 a 223 (zákaz ukladania povinnosti mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach) a tiež informácie o pripravovanej novelizácii ZP, ktorá je predmetom rokovania v NR SR (navrhovaná zmena v základnej výmere dovolenky, pripravované zmeny v ustanoveniach ZP o vysielaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca);

Obsah kurzu

 • školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s rozvrhnutím pracovného času a odmeňovaním za výkon práce s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, právne účinný ku dňu školenia. V rámci prednášky budú prezentované príklady zo súdnej praxe a dostupnej judikatúry, ktoré nie sú bežne dostupné ;


 • odlíšenie pracovného času od prítomnosti zamestnanca v mieste výkonu práce, pretože ide o čas, za ktorý zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje mzdu resp. náhradu mzdy. Spôsoby rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľné týždenné a denné absolutórium pracovného času, rozdiel medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používanie konta pracovného času, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi zmenami a v týždni ;


 • pojmy súvisiace s pracovným časom – definície pracovnej zmeny, pracovného času, priemernej dĺžky nočnej pracovnej zmeny, rozdiel medzi nočným pracovným časom a nočnou pracovnou zmenou a pod. ;


 • prestávky v práci, prestávka na jedenie a oddych a pracovný úraz, predĺženie prestávky na jedenie a oddych, prestávka medzi dvoma zmenami a v týždni ;


 • nadčasová práca - zákonné možnosti jej využívania, zákonné limity nariadenej a dohodnutej nadčasovej práce, vedúci zamestnanci a nadčasy, možnosť čerpania náhradného voľna za nadčasovú prácu ;


 • špecifikácia pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce, práce vo sviatok, v sobotu a v nedeľu a práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;


 • prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, dobrovoľníckej činnosti, výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, plnenia brannej povinnosti k štátu ;


 • prekážky v práci vyplývajúce z potreby zvyšovania kvalifikácie zamestnancov s vysvetlením špecifík pri vzdelávaní po horizontálnej rovine (zdokonaľovanie, obnovovanie pôvodných znalostí bez zvyšovania stupňa vzdelania) a vertikálnej rovine (zvyšovanie stupňa vzdelania) ;


 • dôležité osobné prekážky v práci s dôrazom na neprítomnosť zamestnancov v práci z dôvodu návštevy lekára a sprevádzania rodinného príslušníka ;


 • dočasné prerušenie výkonu práce – suspendovanie zamestnanca s dôrazom na konflikt s inštitútom prezumpcie neviny ;


 • prekážky na strane zamestnávateľa s vysvetlením, ktoré dôvody sa považujú za „vážne prevádzkové dôvody“ na účely dohody so zástupcami zamestnancov o možnosti vyplácať zamestnancom najmenej 60 % priemerného mesačného zárobku ;


 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase ;


 • oznamovacia povinnosť zamestnanca pri prekážkach v práci, povinnosť subjektu, ktorý zamestnanca predvoláva vydať mu o tom potvrdenie pre zamestnávateľa – význam pracovného poriadku vo vzťahu k plneniu tejto povinnosti ;


 • výkon práce s výkladom, ktoré doby sa posudzujú ako výkon práce i napriek tomu, že zamestnanec reálne nepracuje (započítavanie týchto dôb na účely určenia nároku na dovolenku) ;


 • v rámci školenia budú účastníkom školenia poskytnuté pomocné študijné materiály k téme školenia v elektronickej forme (môžete si priniesť USB kľúč resp. materiály vám zašleme elektronickou poštou) :


Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor