Detail kurzu

Daň z príjmov fyzických osôb, daňové priznanie typu B, vrátane zmien od 1.12.2019 a 1.1.2020 - Ing. Marta Boráková - Finančná správa SR - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na daň z príjmov FO za rok 2019 a zmeny zákona o DzP FO pre rok 2020

Obsah kurzu

Vyčíslenie základu dane za rok 2019    

 • Zmeny v zdaňovaní  príjmov z podnikania, SZČO, prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, ostatné príjmy u FO
 • Príjmy oslobodené od dane, vylúčené z predmetu dane
 • Vyčíslenie základu dane za rok 2019
 • Uplatnenie daň. výdavkov  
 • Vyčíslenie  a uplatnenie daňovej straty
 • Nezdaniteľné časti základu dane v nadväznosti na aktívne a pasívne príjmy, daňový bonus, NČ ZD na kúpeľňú starostlivosť, rekreačné poukazy
 • Daňové priznanie za rok 2019
 • Praktické príkladyZmeny zákona o dani  z príjmov od roku 2020

 • Podpora malých a stredných podnikov zavedenie definície  mikrodaňovník – daňové zvýhodnenia (zmena podmienok odpočtu daňovej straty, odpisovanie hmotného majetku)
 • Zníženie sadzby dane  u právnických osôb
 • Osobitný spôsob odpisovania elektromobilov
 • Zmena platenia preddavkov na daň FO,  (zvýšenie hranice príjmov, zjednodušenie výpočtu)
 • Zvýšenie nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Zníženie administratívnej záťaže   pri  príjmoch zo závislej činnosti
 • Zánik povinnosti predkladanie potvrdení o návšteve školy a o poberaní dôchodku 
 • Oslobodenie nových benefitov u zamestnanca (vzdelávanie zamestnanca, príspevok na preventívnu lekársku prehliadku a iné)


Diskusia

Cieľová skupina

Účtovníci, SZČO, FO - podnikatelia, široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor