Detail kurzu

ON-LINE Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.

Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.

V čase krízovej situácie sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne), audiovizuálnou formou.Obsah kurzu

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a poskytuje možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom dištančného vzdelávania audiovizuálnou formou.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.

Forma vzdelávania: Online v aplikácii microsoft teams. Nevyžaduje sa inštalácia aplikácie do počítača.

Rozsah kurzu: 14.5.2020 od 8:00 do 12:00 a  15.5.2020 od 8:00 do 12:00

viac informácií sa dozviete na https://www.besoft.sk/akcia/213

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor