Detail kurzu

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.

Obsah kurzu

Absolvent získa vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, a potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s nimi. Získané vedomosti uplatní v praxi pri dodržaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa zákona č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor