Detail kurzu

BRATISLAVA – Regionálny marketing v praxi pre štátnu a verejnú správu

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci školenia si prehĺbia poznatky a vymenia skúsenosti z oblasti špecifík regionálneho marketingu, získajú praktické informácie ako efektívne vytvoriť marketingový plán zameraný na regionálny rozvoj, získajú informácie z dobrých praktík realizácie projektov zameraných na rozvoj regiónu. V závere školenia riešia komplexný príklad – prípadovú štúdiu vytvorenia marketingového plánu zameraného na rozvoj regiónu, vrátane jeho prezentácie.

Metódy výuky: výklad, riešenie príkladov a prípadovej štúdie, prezentácia, riadená diskusia

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky regionálneho marketingu
 základná terminológia
 význam a špecifiká regionálneho marketingu
 marketingové prostredie (mikro a makroprostredie), vzájomné vzťahy
2. Marketingové plánovanie a projekty
 marketingová stratégia
 význam marketingového plánovania
 štruktúra a tvorba marketingového plánu
 projekty zamerané na regióny, ich význam a príklady dobrej praxe
3. Marketingový mix
 marketingový mix a jeho zložky
 marketingová komunikácia
 príklady, cvičenia
4. Prípadová štúdia
 riešenie prípadovej štúdie
 prezentácia výsledkov
5. Záverečný seminár
 riadená diskusia
 ukončenie

 Po absolvovaní školenia bude jeho účastník:
poznať čo všetko má obsahovať kvalitný marketingový plán a jeho jednotlivé časti
vedieť vytvoriť, analyzovať a prezentovať marketingový plán, so zameraním na rozvoj regiónu
vedieť posúdiť kvalitu marketingové plánu

Cieľová skupina

nositelia regionálneho marketingu (samospráva vyšších územných celkov, miest a obcí, štátna správa, firmy orientované na rozvoj územia – súkromné, občianske združenia, odborná verejnosť, pedagogickí pracovníci (ZŠ, SŠ, univerzity, VŠ), MVO, ostatní záujemcovia o danú problematiku
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor