Detail kurzu

ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy a predkladania ponuky.

Praktická ukážka práce v Elektronickej platforme, registrácia, predloženie ponuky, vysvetľovanie súťažných podkladov a pod. 

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

ü  Postavenie dodávateľa v zákone o verejnom obstarávaní

ü  Kde hľadať verejné obstarávania, na ktoré ustanovenia výzvy sa zamerať

ü  Dodávateľ v prostredí elektronického verejného obstarávania

ü  Pripravujeme ponuku - opis

ü  Podmienky účasti v ZVO pri ZSNH, PLZ, NLZ

ü  Pripravujeme ponuku - ako splniť a preukázať podmienky účasti

ü  Preukazovanie a vyhodnocovanie PÚ osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti

ü  JED, čestné vyhlásenie, tretia osoba

ü  Postavenie a práva uchádzača pri vyhodnocovaní podmienok účasti (subdodávatelia, tretie osoby, ...)

ü  Pripravujeme ponuku - kritériá

ü  Vysvetľovanie súťažných podkladov

ü  Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

ü  Ostatné náležitosti ponuky a forma predkladania

ü  Dôvody na vylúčenie

ü  Dodávateľ v procese hodnotenia ponuky (vysvetľovanie, mimoriadne nízka ponuka)

ü  Súčinnosť pri podpise zmluvy (register partnerov verejného sektora, osobitné podmienky plnenia zmluvy)

ü  Čo musia obsahovať súťažné podklady

ü  Čo musí obsahovať ponuka

ü  Osobitné podmienky plnenia zmluvy vs. podmienky účasti

ü  Ekvivalent vs. variantné riešenie

ü  Nové povinnosti dodávateľov pri predkladaní ponuky po veľkej novele

ü  Námietky a žiadosť o nápravu

ü  Elektronická platforma – registrácia v EP, práca v EP, predloženie ponuky v EP

 

Cieľová skupina

Určenie: pre hospodárske subjekty, záujemcov a uchádzačov zapájajúcich sa do verejných obstarávaní 

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, technická podpora, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor