Detail kurzu

Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať všetkým aspektom obchodného práva. Aké novinky prináša v roku 2020?

Zameranie na obchodné zmluvy, postup ich uzatvárania, právny pohľad na vznik pohľadávky/záväzku, lehoty, premlčanie, náhrada škody.

Obsah kurzu

Prednášajúci:

KOČIŠ & PARTNERS – advokátska kancelária Košice, advokátska kancelária s rozsiahlymi skúsenosťami s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj medzinárodné spoločnosti; právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Klienti oceňujú schopnosť odborne a fundovane pokryť všetky kľúčové oblasti práva pri súčasnom dôraze na individuálnu profiláciu našich právnikov vo vysoko špecifických oblastiach praxe.

PARTNERI A PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa venuje v rámci súčasnej advokátskej praxe. Ministerstvom financií SR bol za Slovenskú republiku nominovaný do štruktúr EÚ ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M., advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku so zameraním na obchodné právo. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Venuje sa aj lektorskej činnosti, prednáša právne témy na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií

Program:

Zameranie na obchodné zmluvy, postup ich uzatvárania, právny pohľad na vznik pohľadávky/záväzku, lehoty, premlčanie, náhrada škody

1. Novinky v obchodnom práve v roku 2020

- Zmeny v právnej úprave obchodného registra

- Nová úprava likvidácie obchodných spoločností

- Obmedzenia v podnikaní v dôsledku exekučného konania

- Ďalšie dôležité zmeny

2. Obchodné záväzkové vzťahy

- pojem obchodno-záväzkový vzťah

- obchodné zmluvy - druhy, typy, formy, právna povaha obchodných zmlúv

- obchodné zmluvy – postup ich uzatvárania, podstatné náležitosti, ich výklad

- zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve - stručná charakteristika

3. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné obohatenie

- náhrada škody - nárok, objektívna a subjektívna zodpovednosť

- abstraktný zisk

- bezdôvodné obohatenie

- komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

4. Zánik záväzkov

- splnenie záväzku

- odstúpenie od zmluvy - dôvody odstúpenia, vrátenie nárokov

- odstupné a výpoveď

5. Omeškanie dlžníka a veriteľa, premlčanie

- právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa

- zodpovednosť za škodu v dôsledku omeškania dlžníka a veriteľa

- premlčanie nárokov - zo zmluvných vzťahov, pri náhrade škody, bezdôvodnom obohatení

6. Diskusia

Harmonogram:

  • 08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
  • 09:00 – 11:30 prednáška
  • 11:30 – 12:15 obedňajšia prestávka
  • 12:15 – 14:00 prednáška
  • 14:00 – 14:30 diskusia
  • 14:30              záver

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.
Certifikát svsisovskaveronika@gmail.com
Hodnotenie
Organizátor