Detail kurzu

ONLINE - Nakladanie s verejnými prostriedkami mimo verejnej správy - konzultačný seminár s kontrolórom z praxe

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Zámerom online seminára je objasnenie verejných  prostriedkov, rozsahu nakladania s nimi, ich charakter a spôsob ich kontroly v prípade organizácií, ktoré  sú prijímatelia na základe dotácie, či grantu z rozpočtu

-       štátneho fondu,

-       obce alebo mesta podľa všeobecne záväzného nariadenia alebo

-       vyššieho územného celku alebo

-       štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitol štátneho rozpočtu.

 

Lektor sa bližšie venuje odporúčaniam k vypracovaniu vyúčtovania, pomoci so spracovaním vyúčtovania a právam povinných osôb pri výkone kontroly, resp. administratívnej finančnej kontroly.

 

Školenie sa venuje právam a povinnostiam pri nakladaní s verejnými prostriedkami a ich vedenie v rámci právnickej osoby. Školenie je zamerané najmä na občianske združenia, právnické osoby, neziskové organizácie a iné spoločnosti, ktoré nakladajú, či plánujú disponovať s verejnými prostriedkami. Lektor prezentuje praktické skúsenosti z oblasti kontroly verejných prostriedkom mimo sektora verejnej správy a ich spôsob kontroly a zapracovania do interného prostredia subjektu v zmysle vykonaných kontrol, menovite:

-       kontrola disponovania s dotáciami zo štátneho účelového fondu (jún – júl 2020),

-       finančná kontrola správnosti vyúčtovania (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, september 2020) a

-       finančná kontrola vyúčtovaní dotácií z rozpočtu mesta (november 2020, MČ Petržalka, metodická pomoc vybraným obciam).

 

Súčasťou seminára je objasnenie povinností zo strany prijímateľa (žiadateľa) o verejné prostriedky formou grantu, dotácie alebo transferu.  Na základe modelových príkladov je účastníkom seminára prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov, či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne.

Obsah kurzu

Bonus pre účastníkov:

Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy aj pred konaním seminára.

Program seminára:

1.     Objasnenie verejných prostriedkov – pre rok 2021

2.     Disponovanie s verejnými prostriedkami: Ako s nimi nakladať?

3.     Odporúčania pre prax – kontrola vyúčtovania

4.     Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny právnickými osobami

5.     Na čo si dať pozor?

6.     Diskusia s lektorom - konzultácie

7.     Záver

Cieľová skupina

Zamestnanci a štatutári občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností, samostatne hospodáriaci roľníci a iné právnické osoby, účtovné jednotky mimo verejnej správy, obce a mestá, zamestnanci finančných oddelení

 

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

v cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914124580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor