Detail kurzu

Online kurz naživo Praktické líderstvo/vodcovstvo (leadership)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 

Cieľom vzdelávacie programu pre lídrov je vhodnou kombináciou tém sprostredkovať aktuálne a moderné informácie a obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní členov svojich tímov a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí.

Účastníci počas jednotlivých modulov:


• oboznámia sa s rôznymi štýlmi vedenia ľudí a motivačnými nástrojmi vhodnými pre rôzne typy spolupracovníkov,
• preskúmajú komunikačné zručnosti skutočného lídra - ako vhodne komunikovať, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať, ktorým slovám sa radšej vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť,
• vypracujú si zoznam priorít,
• Spoznajú ako reagovať na zmeny a prekonať nepriaznivé okolnosti.

Vzdelávací program je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby:


• účastníkov inšpiroval k novým vlastným nápadom a riešeniam,
• podporil tímovú spoluprácu a spokojnosťou členov tím,
• prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a motivoval ich k ďalšiemu.


Dĺžka kurzu: séria 5 modulov po 3 hodinách (od 13:00 – 16:00 hod.).

  • Modul 1 Praktické vodcovstvo (14. 4. 2021)
  • Modul 2 Budovanie virtuálneho tímu (29. 4. 2021)
  • Modul 3 Vedenie hodnotiacich pohovorov (11. 5. 2021)
  • Modul 4 Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time management) (20. 5. 2021) 
  • Modul 5 Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (28. 5. 2021)

Výuka prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby účastníkov a ich spoločnosti. Krátke vstupy lektorky sa striedajú s individuálnou prácou, prácou v skupinách, diskusiou a rôznymi cvičeniami s následným poskytnutím účinnej spätnej väzby, analýzou skupinových úloh a vyvodzovania záverov pre ďalšiu spoluprácu v rámci tímu a rozvoj lídrov.
Obsah kurzu

OBSAH

1. Modul - Praktické líderstvo/vodcovstsvo (14. 4. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Sebapoznávanie, funkcie a role lídra, jeho kompetencie, právomoci a zodpovednosť, výzvy, ktoré vedenie ľudí prináša
2. Situačné vedenie ľudí - základné štýly vedenia ľudí, motivačná, kompetenčná a odborná spôsobilosť zamestnancov
3. Špecifiká a motivácia jednotlivých generácií ( X, Y, Z)
4. Motivácia členov tímu k prijatiu firemných hodnôt a ideálov, posilnenie spokojnosti a lojality členov tímu
5. Ako delegovať

2. Modul – Budovanie virtuálneho tímu (29. 4. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Vytvorenie optimálnych podmienok fungovania virutálneho tímu - zásady, vymedzenie podmienok a zodpovednosti tímu a jeho členov
2. Efektívna komunikácia v rámci virtuálneho tímu - ako sa vysporiadať so “sabotérmi” v tíme a konštruktívne riešiť konflikty. Čo blokuje našu komunikáciu, bariéry a chyby v komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť, zásady zabezpečenia informovanosti všetkých členov tímu
3. Vedenie a riadenie členov virtuálneho tímu - vedenie virtuálnych porád, budovanie dôvery a spolupatričnosti na diaľku
4. Technická podpora udržiavania výkonnosti, efektívnosti a tímovosti virtuálneho tímu - online nástroje na uľahčenie komunikácie a vedenie tímu na diaľku

3. Modul - Vedenie hodnotiacich pohovorov (11. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Komunikačné zručnosti potrebné pri vedení hodnotiacich rozhovorov
2. Verbálna komunikácia a neverbálna komunikácia pri rozhovoroch
3. Asertívne komunikačné techniky
4. Zásady a spôsoby vedenia hodnotiaceho rozhovoru
5. Štruktúra rozhovoru a záznam
6. Tipy a návody na riešenie situácií z praxe účastníkov

4. Modul - Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time management) (20. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Stanovovania priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy
2. Najčastejšie chyby, ktoré pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh robíme a ich eliminácia
3. Ako sa vyrovnať s prokrastináciou (odkladaním práce na neskôr) a vyrušovaním – účinné tipy a návody
4. Vypracovanie si vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie


5. Modul - Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (28. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Stratégie a techniky budovania a posilnenia odolnosti, adaptability, sebamotivácie, prekážky, problémy a ťažké situácie ako príležitosti ďalšieho rozvoja, výhody optimistického prístupu v práci aj v osobnom živote
2. Čo robiť a ako reagovať v stresových situáciách - užitočné tipy a návody.
3. Ako nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Psychohygiena a jej význam pri prevencii stresových situácií. Ako nevyhorieť? Rozpoznanie vlastných zdrojov na zvládnutie stresu a vyhorenia.
4. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.

Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci pracovníci, lídri
Certifikát Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor