Detail kurzu

Interný audítor podľa normy ISO 13485:2016

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je:

  1. pochopenie požiadaviek najnovšej revízie normy pre systém manažérstva - Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely
  2. získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel , plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa najnovšej normy ISO 19011:2018 pre auditovanie systémov manažérstva.

Obsah kurzu


  • Vysvetlenie požiadaviek systému manažérstva podľa príslušnej najnovšej revízie normy s použitím praktických cvičení s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie danej problematiky. ISO 19011:2018 – návod na auditovanie systému manažérstva: riadenie programu auditov (ciele, určenie a hodnotenie rizík, role a zodpovednosti, kompetencie, implementácia programu, výber metód auditu, výber členov tímu, udržiavanie záznamov) vykonávanie auditov (zahájenie, príprava, vykonávanie auditu, príprava správy, ukončenie) kompetencie a hodnotenie audítorov (osobné vlastnosti, znalosti a schopnosti, stanovovanie kritérií pre hodnotenie audítorov, výber metódy, hodnotenie, zlepšovanie kompetencií audítorov)

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať systém manažérstva podľa príslušnej normy.

Tento kurz môže byť realizovaný aj on-line.

V prípade že Vám navrhované termíny nevyhovujú požiadajte o iný termín pre Vašu skupinu. 

Certifikát Certifikát interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.
Hodnotenie
Organizátor