Detail kurzu

Interný audítor QMS a EMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky nových revízií noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel, plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa normy ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie danej problematiky. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov.

Obsah kurzu

  • Úvod do systémov integrovaného manažérstva – základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany EMS a QMS, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem
  • Požiadavky normy ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi
  • ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systému manažérstva – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov
  • Audit – komunikácia pri audite, vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit – zistenia, správy z auditu, následná činnosť
  • Audit – audity v organizáciách, proces certifikácie organizácie
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systémy manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015.

Certifikát Osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a osvedčenie Minimálny počet účastníkov na školení 4 osoby.

Hodnotenie
Organizátor