Detail kurzu

Legislatívne zmeny od 01.01.2021 – 3dňová konferencia v hoteli PERMON**** - 7.-9.12.2020

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Dovoľujeme si Vás pozvať na obľúbenú 3-dňovú konferenciu zameranú na legislatívne zmeny s bohatým odborným programom a obľúbeným zložením lektorského tímu.Tešiť sa môžete na:
 • 3 dni plné zaujímavých a podnetných prednášok;
 • vzdelávanie s odborníkmi z praxe, daňovými poradcami Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD., Ing. Soňou Ugróczy a odborníčkou na mzdy Júliou Pšenkovou;
 • kompletný prierez legislatívnymi zmenami,
 • obsiahle študijné materiály v tlačenej podobe, ku ktorým sa viete s odstupom času vrátiť,
 • nové kontakty.

Konferencie sa možno zúčastniť  s ubytovaním alebo bez ubytovania v hoteli PERMON****/ na všetkých 3 dňoch alebo na vybranom dni.

Pre ubytovaných hostí bude navyše pripravený:

 • účtovnícky večerný spoločenský program s večerou a hudbou – v pondelok večer 07.12.2020,
 • spojenie príjemného s užitočným = okrem množstva noviniek v oblasti daní, účtovníctva a miezd sa môžete tešiť na oddych v hotelovom wellness a saunovom svete.

Obsah kurzu

Program konferencie: I. deň: pondelok 07.12.2020 (prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)
Zmeny v Zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a od 01.01.2022:
 • Spresnenie jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike.
 • Úprava definície fyzickej osoby ako daňového rezidenta Slovenskej republiky a úprava postupu pri konflikte dvojitej rezidencie.
 • Spresnenie definície príjmov (výnosov) mikrodaňovníka a daňovníka (FO / PO), ktorý môže uplatňovať sadzbu dane 15 %.
 • Daňová uznateľnosť odpisu pohľadávky u mikrodaňovníkov.
 • Zoznamy spolupracujúcich / nespolupracujúcich štátov a ich zverejňovanie.
 • Legislatívna úprava týkajúca sa reverzného hybridného subjektu pri hybridných nesúladoch (článok 9a smernice ATAD 2).
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zavedenie oslobodenia od zdanenia plnení poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a s tým súvisiace povinnosti daňovníka.
 • Zavedenie tzv. protiúnikových opatrení pri príjmoch umelcov, športovcov, artistov alebo spoluúčinkujúcich osôb vyplácané prostredníctvom sprostredkovateľa.
 • Zavedenie zdrojovosti pri príjmoch z predaja virtuálnej kryptomeny.
 • Daňová uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov u ktorých je možné uplatniť oslobodenie podľa § 13c ZDP.
 • Zmeny v uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky za zdaňovanie obdobie roku 2020.
 • Upozorňovanie na zmeny v daňovom odpisovaní majetku a ich zaokrúhľovaní pri uplatňovaní daňových odpisov hmotného majetku za zdaňovacie obdobie roku 2020.
 • Úprava lehôt na uplatňovanie nárokov na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, vyplývajúce z vyhlásenia zamestnanca po ukončení pracovno-právneho vzťahu.
 • Zmena týkajúca sa žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a spresnenie postup výpočtu dane prostredníctvom ročného zúčtovania.
 • Použitie správcom dane naviac zaplatených preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo preplatkov vyplývajúcich z ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti.
 • Platenie preddavkov na daň počas roku 2020 a ich vysporiadanie po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 a po podaní daňového priznania za rok 2020.
 • Zrušenie povinnosti doplatiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania rozdiel v zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO.
 • Povinnosť oznámenie výšky a splatnosti preddavkov na daň z príjmov daňovníkovi zo strany FR SR.
 • Úprava v zdaňovaní podielov na výsledku podnikania vyplácaných tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielov na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podielov spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ak ide o FO.
 • Možnosť považovať zrážkovú daň zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, za preddavok na daň.
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov Slovenskej republiky z činností osobne vykonávaných na území Slovenskej republiky a platenie dane týmito daňovníkmi.
 • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne zo zmluvných vzťahov (obchodných kontraktov), „spätný“ vznik stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti zahraničného zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov s miestom výkonu práce v Slovenskej republike.
 • Posunutie účinnosti registrácie daňovníkov z úradnej moci.
 • Zmeny týkajúce sa asignácie dane v prípade, ak PO chce „darovať“ 2 % zo zaplatenej dane.
 • Rozšírenie obsahovej náplne osvedčovania splnenia podmienok prijímateľov dane notárskou komorou.
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 51h, § 51i).
 • Prechodné ustanovenia a z toho vyplývajúce aplikácie jednotlivých zmien ZDP (§ 52zzi, § 52zzj).
 • Mikrodaňovník v legislatíve platnej od 01.01.2021.

 

II. deň: utorok 08.12.2020 (prednášajúci: Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)
Najčastejšie chyby pri vyúčtovaní pracovných ciest
 • Pracovná cesta versus pracovný čas a nadčas.
 • Plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste / Plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste.
 • Kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty v jeden deň.
 • Kombinácia výkonu práce na pracovisku a vyúčtovanie služobnej cesty.
 • Kedy je možné zamestnancovi poskytnúť miesto cestovnej náhrady stravný lístok.
 • Paušalizácia cestovných náhrad.
 • Súbeh pracovného pomeru a výkonu funkcie (napr. konateľa) a správne určenie nástupu na pracovnú cestu (miesto výkonu práce vs. miesto bydliska konateľa).
 • Miesto výkonu práce (nesprávne vymedzenie vs. častá zmena pracoviska vyplývajúca z osobitnej povahy povolania).
 • Správne používanie kurzov na prepočet zahraničnej meny.
 • Preddavky na pracovné cesty (kedy áno / nie, preddavok poskytnutý vo forme služobnej platobnej karty).
 • DPH vs. vyúčtovanie pracovnej cesty.
 • Zaokrúhľovanie.
 • Cena pohonnej látky a kedy je možné použiť priemernú cenu vyhlásenú ŠÚ SR.
 • Zmluva o použití súkromného vozidla na služobné účely.
 • Použitie súkromného vozidla na pracovnú cestu, ak nie je havarijne poistené.
 • Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty (náležitosti / povinnosti).
 • Vzdanie sa práva na cestovnú náhradu zamestnancom a s tým súvisiace riziká, nepredloženie vyúčtovania pracovnej cesty a zohľadnenie tejto skutočnosti v účtovníctve.

Vybrané zmeny týkajúce sa daní, SP / ZP a ročné zúčtovanie dane z príjmov

 • Základné veličiny platné pre rok 2021 (NČZD, minimálna mzda, odvody do SP / ZP…).
 • Vybrané zmeny v ZDP týkajúce sa FO, zamestnancov a zamestnávateľov od 01.01.2021.
 • Zmeny týkajúce sa SP / ZP a zmeny v Zákonníku práce od 01.01.2021.
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020.

 

III. deň: streda 09.12.2020 (prednášajúci: daňoví poradcovia Ing. Soňa Ugróczy & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.)Zmeny v Zákone o účtovníctve:
 • Zmena podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom v praktickom príklade.
 • Zavedenie pravidiel účtovania opravy odpočtu dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.
 • Spresnenie účtovania prirodzených úbytkov
 • Ďalšie spresnenia postupov účtovania vyvolané potrebami praxe.

Zmeny v DPH od 01.01.2021:

 • Rozšírenie prípadov, kedy zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku nadobudne postavenie platiteľa dane zo zákona.
 • Zmeny týkajúce sa registrácie zahraničných osôb v tuzemsku.
 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmena obsahovej náplne kontrolného výkazu od 01.01.2021.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu ním dodávaného tovaru do miesta určenia na území tretích štátov inými dôkazmi.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Zmeny týkajúce sa zahraničných osôb pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH v daňovom priznaní.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb v prípade, ak sú dodané inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Rozšírenie možností použitia osobitných úprav jedného kontaktného miesta (§ 68a až § 68c ZDPH a novo doplnený § 68cb ZDPH) pri cezhraničných službách dodaných nezdaniteľným osobám a taktiež pri cezhraničných dodaniach tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Ďalšie zmeny:

 • Predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly.
 • Zrušenie povinnosti zverejniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného e-kasou.
 • Zavedenie primeranej legisvakancie a nadobúdanie účinnosti zákonov upravujúcich dane alebo odvody.
 • Virtuálne kryptomeny (z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a podnikania).
 • Zvyšovanie základného imania z nerozdeleného zisku spoločnosti.
 • Posunutie termínov na zápis zmien v OR SR.

V prípade ďalších prijatých legislatívnych zmien alebo ďalších návrhov zmien v platných právnych predpisoch, budeme obsah školenia aktualizovať.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa: účasť na 3-dňovej konferencii, 3x obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie. Konferencie sa možno zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene konferencie nie je

Hodnotenie
Organizátor