Detail kurzu

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základná odborná príprava TPO v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 120 hod.Po absolvovaní odbornej prípravy získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska, ktoré zároveň vykonáva aj overenie odborných vedomostí. Prihlášku na overenie odborných vedomostí je potrebné podať najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbor. prípravy. Podmienkou zaradenia do základnej odbornej prípravy je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v celkovom rozsahu 120 hodín.

Cieľová skupina

Budúci technici požiarnej ochrany vo firmách, resp. právnické osoby a fyzické osoby (SZČO), ktoré budú chcieť poskytovať služby TPO dodávateľsky.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor