Detail kurzu

OSOBY NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu motorových vozíkov v zmysle schváleného projektu - podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorových vozíkov. Absolvent kurzu je spôsobilý na obsluhu elektrických vozíkov, resp. vozíkov so spaľovacím motorom, ručne vedených, resp. volantovo riadených motorových vozíkov (nízkozdvižných, resp. vysokozdvižných). Pri obsluhe motorového vozíka nad 5 ton je požiadavka vlastniť vodičský preukaz. Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov a 1 ks fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 06.1 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Cieľová skupina

Osoby na obsluhu elektrických vozíkov, resp. vozíkov so spaľovacím motorom, ručne vedené, resp. volantovo riadené motorové vozíky (nízkozdvižné, resp. vysokozdvižné)
Certifikát Preukaz na obsluhu motorových vozíkov Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a vydanie preukazu

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor