Detail kurzu

Nemčina pre opatrovateľskú prax

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

výučba z pohodlia domova, možnosť skupinovej aj individuálnej výučby
navrhovaný spôsob výučby / pri skupinových kurzoch / 2-3x týždenne 2 vyučovacie hodiny ; pri individuálnych kurzoch podľa dohody

rozsah kurzu 45 vyučovacích hodín

Obsah kurzu

Kurz nemčiny pre opatrovateľky je zameraný na oblasť opatrovateľstva, jeho cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského styku, t.j.. hlavne na slovnú zásobu, ktorú opatrovateľky najčastejšie využívajú pri svojej práci

Absolvent kurzu je pripravený
- poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach,

- jednoduchými otázkami získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie dávať,

- pracovať s ľuďmi, ktorým poskytuje starostlivosť, pretože rozumie ich požiadavkám, pokynom a sám im vie udeľovať pokyny, upozorniť na niečo, prípadne varovať pred niečím,

- viesť jednoduchú komunikáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom,

- prispôsobiť sa jednoduchým spoločenským konvenciám

Cieľová skupina


Záujemcovia o prácu opatrovateľov / opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí.
Certifikát certifikát Akadémie vzdelávania, príp. potvrdenie o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
0910114330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor