Detail kurzu

Hmotný, nehmotný majetok a odpisy podľa zákona o dani z príjmov - Ing. Michaela Vidová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov

 - Kedy a za akých podmienok možno vytvoriť a odpisovať súbor hnuteľných vecí?

 - Notebook, monitor, myš, klávesnica a taška v  hodnote do 1 700 eur - možnosť zaradiť ako súbor hnuteľných vecí?

- Pozemné stavby, inžinierske stavby, drobné stavby – definícia ,odpisovanie

- Pestovateľské celky trvalých porastov - definícia, podmienky

- Zvieratá - ktoré sa považujú za odpisovaný majetok?

- Klimatizácia nad 1700 eur - odpisovať samostatne alebo ako TZ budovy?

- Odpisy  kamerového systému a videozáznamníka s viacerými kamerami?

- Biologická rekultivácia a technická rekultivácia -  rozdiely

- TZ v sume viac ako 1700 eur  v vykonané na majetku v hodnote do 1700 eur?

- Postup  nájomcu ak   odpredá TZ novému nájomcovi alebo  postúpi nájomnú zmluvu novému nájomcovi ?

- Nehmotný majetok- aktivované náklad na vývoj, softvér, oceniteľné práva, goodwill,..

- Postup   pri výpočte daňových odpisov softvéru ak v nasledujúcom zdaňovacom období po zaradení softvéru do užívania   poskytne dodávateľ na základe reklamácie dobropis?

- Upgrade softvéru, ktorý odberateľ neuhradil?

- Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorá nie je vo  vlastníctve investora. Ako sa prejaví v účtovníctve investora a ako vlastníka vodovodného potrubia bezodplatné prevzatie preložky od stavebníka?

 

2. Ocenenie hmotného a nehmotného majetku podľa spôsobu obstarania

- Neziskové organizácie a prenájom majetku - stanovenie ročného odpisu

- Odpisovanie nehnuteľnosti darovanej od fyzickej osoby

- Cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca

 

3. Právo na uplatnenie daňových odpisov

 

4. Základné podmienky pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

 - Zaradenie automobilu do majetku a odpisy , ak  nie je prihlásený na dopravnom inšpektoráte, je na prevozných značkách a bude využívané na skúšobné jazdy?

 - Majetok preradený z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku?

 - Odpisy  poplachového  zariadenia v budove?

 - Rozoberateľná terasa v cene viac ako 1700 eur?

 - Odpisová skupina budovy používanej na viacero účelov, ak pomer celkovej úžitkovej plochy častí budovy zaradenej do odpisovej skupiny 5 a odpisovej skupiny 6 je 50 % na 50 %?

 - Prerušenie odpisovania

 - Technické zhodnotenie vs oprava majetku, rozdiely

 - Majetok vylúčený z odpisovania

 - Kúpený majetok, zaradenie do užívania, odpisovanie a následné odstúpenie od kúpnej ceny

 

5. Metódy odpisovania a možnosť zmeny metódy odpisovania

 - Rovnomerný spôsob odpisovania

 - Zrýchlený spôsob odpisovania

 - Komponentné odpisovanie

 - Časová metóda odpisov

 - Výkonová metóda odpisov

 

6. Osobitosti uplatnenia daňových odpisov

 - Prenájom majetku

 - Uplatnenie daňového odpisu v paušálnej výške 80%

 - Majetok z dotácií

 - Inventarizačný prebytok-odpisovaný a neodpisovaný majetok


7. Uplatnenie daňových výdavkov pri vyradení majetku z používania

 - Predaj majetku

 - Likvidácia

 - Zmarené investície


8. Elektromobil v daňových výdavkoch


9. Osobný automobil využívaný na súkromné aj služobné účely – 1 % nepeňažný príjem
 

10.Diskusia

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť, účtovníci, ekonómovia...
Poznámka k cene

Poplatok obsahuje organizačné zabezpečenie, materiál lektora v .pdf

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať