Detail kurzu

Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH)

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

ONLINE  VZDELÁVANIE

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Obsah kurzu

Program

Novela zákona o DPH  

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti  platiteľa DPH s využívaním bankových účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb v tuzemsku,  ako aj v zahraničí (termín od 15.11. do 30.11.2021) (lehoty na oznamovanie, aké účty treba oznámiť, kto má oznamovaciu povinnosť, forma oznámenia, sankcie a iné)
 • Rozšírenie inštitútu ručenia za daň – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet, aké sú podmienky, aby nastal inštitút ručenia za daň?
 • Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane – split payment
 • Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
 • Úprava opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
 • Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jednotného kontaktného miesta OSS
 • Zmeny zákona vyplývajúce z transpozície smernice – záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Ostatné zmeny a doplnenia

 Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

 • Zavedenie verejných kritérií pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti subjektov  (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý daňový subjekt)
 • Benefity pre daňovníkov s vysokým daňovým indexom, nevýhody pre nespoľahlivých daňovníkov
 • Nové informačné zoznamy Finančnej správy (súvisí s oznamovaním bankových účtov, index daňovej spoľahlivosti)
 • Diskvalifikácia fyzických osôb – zavedenie možnosti vylúčenia  z pozície štatutárneho orgánu (predpoklady, kedy k tomu dôjde)
 • Vypočutie svedka alebo znalca aj elektronicky
 • Zníženie platby za záväzné daňové stanovisko Finančného riaditeľstva
 • Úpravy smerujúce k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov
 • Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane
 • Ostatné zmeny a doplnenia
 • Novela zákona o dani z príjmov

  • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1.1.2022  (upozornenie aj na zmeny od 1.3.2021)
  • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania
  • Uplatňovanie CFC pravidiel v roku 2022 – kontrolované zahraničné spoločnosti fyzickými osobami, riziká držby takýchto podielov
  • Nová lehota na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch – 5 dní po termíne bez sankcie
  • Ostatné zmeny a doplnenia

   Novela zákona o účtovníctve

  • Zmena pravidla, čo má obsahovať účtovný doklad
  • Úpravy týkajúce sa výročnej správy
  • Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok aj pre iné formy právnických osôb
  • Vrátenie vlastných zdrojov a definícia spoločnosti v kríze
  • Rozšírenie možnosti inventarizácie zásob aj dodatočne po dni zostavenia UZ
  • Digitalizácia účtovníctva a  súvisiaca úprava účtovného záznamu
  • Úprava sankcií (pokút)

   Novela zákona o cenách

  • Ceny platené v hotovosti sa zaokrúhľujú na 5 eurocentov (zrušenie drobných centov)

  Zmena programu v závislosti od prebiehajúceho legislatívneho procesu.


  Bonusy

  Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

  Videoškolenie k danej problematike


  AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
  Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
  V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka 

Cieľová skupina

Rozsiahle zmeny v daňových pravidlách už klopú na dvere. A veru nebude ich málo. S daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy sme preto pre vás pripravili seminár, na ktorom už v predstihu získate komplexný výklad zmien v daňovej oblasti, a to pre fyzické, ako aj právnické osoby. Dozviete sa tu všetko dôležité, čo potrebujete vedieť pre plynulý prechod do nového účtovného obdobia. Informácie získate k významným zmenám v oblasti DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021, ako aj k tým, ktoré budú platiť od roku 2022. Okrem toho poznáte, čo sa mení a naopak zavádza od 1. 1. 2022 v Daňovom poriadku, v oblasti dane z príjmov aj v zákone o účtovníctve. Na tomto webinári navyše získate informácie k oznamovacej povinnosti bankových účtov pre platiteľov DPH. Na záver je pre vás vyhradený priestor na diskusiu a vaše otázky.
Hodnotenie
Organizátor