Detail kurzu

Popis kurzu

Absolvent bude pripravený na osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Obsah kurzu

Celkový rozsah : 230 hodín vzdelávania. Teoretická časť sa skladá z 90 hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 hodín. Prax sa skladá celkovo z 90 hodín.
Kurz je realizovaný prednáškami, cvičeniami a praxou, aby účastník získal čo najviac praktických informácií a skúseností ešte počas kurzu a aby si overil svoje schopnosti a možnosti v práci opatrovateľa.

Obsahové zameranie :
Úvod do opatrovania, opatrovateľstvo, etika
Právne predpisy týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb
Komunikácia, asertívne správanie
Anatómia a fyziológia ľudského tela, ochorenia
Zvláštnosti stredného a staršieho veku dospelého človeka z pohľadu vývinovej psychológie
Starostlivosť o opatrovaného s rôznymi typmi demencií
Starostlivosť o opatrovaného s diabetes mellitus
Terminálna a paliatívnastarostlivosť o opatrovaného
Životospráva a výživa
Epidemiológia
Hygienická starostlivosť o opatrovaného - teória
Mobilita, motorika, imobilita a manažment prevencie dekubitov
Prvá pomoc
Základy opatrovateľských techník- teória
Úkony starostlivosti o domácnosť
Základné sociálne aktivity
Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia

Prax sa realizuje v:
1. Zariadenia sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách alebo
2. domáce prostredie prijímateľa sociálnej služby (len so súhlasom fyzickej osoby, kto-rej sa poskytuje opatrovateľská služba- ak sú vytvorené podmienky) alebo
3. geriatrické oddelenie.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie v prílohách, resp. poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom 

Cena 650,- € , pri platbe vopred celkom možná zľava dohodou, resp 2 splátky, tiež možná úhrada cez projekty UPSVaRu

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Kurz opatrovania sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a potrebujú splniť požiadavku na kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto profesie. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady k opatrovateľskej činnosti.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

595,- €, pri platbe VOPRED možná zľava na 315,- €

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať