Detail kurzu

Webinár: Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť? - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2022. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022, resp. so stavom k januáru 2023. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov. Dozviete sa viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch, ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii a podobne.

Obsah kurzu

Cieľová skupina: Webinár je vhodný pre členov inventarizačných komisií a vedúcich zamestnancov, a to menovite ekonómovia, rozpočtári, majetkári, hospodári v obciach, organizáciách, štátnej správe, rozpočtových a príspevkových organizáciách obce a štátu, v školách a kultúrnych zariadeniach), vecne zodpovední zamestnanci materských, základných a stredných škôl, školské strediská, štatutári a kontrolóri, zástupcovia riaditeľov, vedúce školských jedální, obchodné spoločnosti, právnické osoby mimo verejnej správy

 

V zmysle zákona o účtovníctve sa inventarizácia povinne vykoná v zákonnom termíne – do konca januára 2023.

 

Bližšie sa tiež dozviete o:

 

1.      určení zákonného maximálneho dátumu spracovania inventarizácie,

2.      uvádzaní stavu majetku, ktorý je inventarizovaný v januári 2023,

3.      potrebe interného aktu/príkazu  k inventarizácii majetku a záväzkov,

4.      súčastiach inventarizácie, odporúčanej dokumentácii a o vykonaní základnej  finančnej kontroly pri inventarizačných rozdieloch,

5.      povinnostiach členov inventarizačnej komisie a predsedoch komisií,

6.      účtovaní inventarizačných rozdielov (manká, prebytky, škody alebo schodky),

7.      zostavení inventarizačných zápisov a zápisníc, ako aj o

8.      potrebe vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti a jej správnych frekvenciách.

 


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Inventarizácia majetku a záväzkov v novom roku 2023

2.      Dopracovanie dokumentácií k inventarizácii:

  • postup pri inventarizovaní
  • spracovanie výstupov z inventúr
  • účtovanie rozdielov, škodové udalosti, vyradenie majetku
  • inventarizačný zápis, uloženie dokumentácie

3.      Upozornenia lektora do praxe

4.      Bonusy pre účastníkov seminára

5.      Záver


Harmonogram

09.00 – 12.00 prednáška spojená s diskusiou 


PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor