Detail kurzu

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je venované problematike verejných vodovodov a kanalizácií v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Príďte diskutovať s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou.

Obsah kurzu

  • Predmet úpravy zákona a vymedzenie základných pojmov
  • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. subjekt verejného práva a postupy v konaní)
  • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)
  • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)
  • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Správne delikty a priestupky
  • Prechodné ustanovenia

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Cieľová skupina

Vodárenským spoločnostiam a obciam. Projektantom, investorom a právnickým osobám, ktoré stavajú/vlastnia/ prevádzkujú verejné vodovody a verejné kanalizácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať