Detail kurzu

ONLINE ŠKOLENIE : Zásoby a finančný majetok v podvojnom účtovníctve

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

 • Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Obsah kurzu

1. Účtová trieda 1 – Zásoby

 • osobitosti vzniku účtovného prípadu:
  • účtovanie zásob na priamu spotrebu
  • spôsob „A“ a spôsob „B“ účtovania zásob
  • analytická a podsúvahová evidencia k účtom zásob
  • testovanie zásob na zníženie hodnoty „čistá realizačná hodnota“
  • možnosti účtového rozvrhu a vykázanie zásob v účtovnej závierke
  • obežný majetok a „čítanie výkazu účtovnej závierky“
 • charakteristika a druhové členenie zásob
 • obstaranie a úbytok zásob:
  • obstaranie: kúpa, dar, zámena, vo vlastnej réžii
  • úbytok: predaj, manko, škoda, stratné v maloobchode, likvidácia, dar
  • oceňovanie zásob pri naskladnení a vyskladnení, účtovanie zliav
  • zásoby vlastnej výroby, kalkulačný vzorec, metódy kalkulácie
  • drobný majetok účtovaný ako zásoby
  • inventúra a inventarizačné rozdiely pri zásobách
 • zákazková výroba
 • zákazková výstavba nehnuteľností na predaj
 • obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja

2. Účtová trieda 2 - Finančné účty

 • osobitosti vzniku účtovného prípadu:
  • peňažné prostriedky, ceniny, prevody medzi finančnými účtami:
   • evidencia tržieb cez ERP a periodicita ich účtovania; náležitosti dokladov vydaných ERP (všeobecne, na účely odpočítania DPH)
   • prijímanie platobných nástrojov nahrádzajúcich hotovosť (platobné karty, poukážky na nákup tovaru a služieb, stravné lístky)
   • vratky tržieb za tovar a služieb z dôvodu uznaných reklamácií, či vrátenia tovaru
   • vkladové a termínované účty
   • devízové účty
   • bankové záruky a zábezpeky
  • úverové účty, krátkodobé bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci
  • krátkodobý finančný majetok
  • kurzové rozdiely k účtom finančného majetku
  • vykázanie finančného majetku v účtovnej závierke
 • platobné nástroje v účtovníctve:
  • platobné karty debetné
  • platobné karty kreditné
  • tankovacie karty
  • použitie účtu 261 v súvislosti s platobnými nástrojmi
 • majetkové cenné papiere na obchodovanie:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • dlhové cenné papiere:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • realizovateľné cenné papiere:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • virtuálna mena:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • zákon o obmedzení platieb v hotovosti; inkaso faktúr v hotovosti
Poznámka k cene

Cena obsahuje online prístup k živému vysielaniu školenia, podrobne spracovaný pracovný manuál v elektr. podobe, neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia, účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo, vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektr. podobe

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor