Detail kurzu

Správa bytového fondu PREZENČNE / ONLINE

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

Akreditovaný vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005 – 2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, združení správcov a tiež experti z akademického prostredia, bankovej sféry a odborných inštitúcií. Prieskum realizovaný v rámci projektu potvrdil o. i. aj potrebu vzdelávania v tejto oblasti. V roku 2015 sa absolvovanie vzdelávacieho programu stalo požiadavkou zo zákona (Zákona o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.). V prípade, že zo strany účastníkov bude záujem aj o prezenčnú formu, môže školenie prebiehať paralelne prezenčne aj online – účastníci si teda budú môcť vybrať formu, ktorá im viac vyhovuje. Vzdelávací program je rozvrhnutý do štyroch sústredení. Pre viac informácií nás kontaktujte na: bhcd@ainova.sk, alebo na t.č.+421/2/44 97 04 53.

Obsah kurzu

1. Základné právne predpisy k správe bytových domov

2. Administratívne zabezpečenie správy

3. Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov

4. Finančný manažment a hospodárenie

5. Sociálny manažment

6. Manažment kvality

Cieľová skupina

  • stavebné bytové družstvá
  • mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti 
  • predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • iné relevantné subjekty, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie
Certifikát áno Poznámka k cene

800

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Svítková
+421 908 429 266
bhcd@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor