Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán.

Cieľová skupina

účtovníkom, ekonómom

Obsahová náplň

 • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve vrátane novelizácií zákona o účtovníctve, postupov účtovania a zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku.
 • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne.
 • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku, napr. dotácie, dar… . Výnimky a zmeny v oceňovaní .
 • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti – zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
 • Odpisový plán, daňové odpisy/ zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy, ich rozdiely z pohľadu legislatívy a dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať… Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1.1.2015. Podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku.
 • Špecifiká drobného majetku spoločnosti – spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné, čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii, čo je povinnosť inventarizovať, ako často, aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis…
 • Inventarizácia majetku spoločnosti – jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti – obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
 • Majetok charakteru osobnej spotreby, súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.
 • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky … Využívanie majetku na súkromné a služobné účely…a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov.
 • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.
 • Diskusia, otázky a riešenia.

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová - Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov.

Termíny kurzov

21.02.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.04.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
29.05.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
30.10.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
04.12.2018

8.30-16.00 (Brno)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina,Brno

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)