DETAIL KURZU

Vzdelávací program „ TOP manažment samosprávy"

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie si základných protokolárnych návykov a vystupovania pri prezentovaní nielen svojej osoby, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

Program je možné absolvovať aj v jednotlivých vybraných moduloch (moduly č. 1 – 5)

Obsah kurzu

Modulový vzdelávací program.

  • Modul č.1 Financie územných samospráv a rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – 20 hodín, lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave, Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Modul č.2 Efektívna komunikácia s verejnosťou a komunikačné zručnosti – 20 hodín, lektor: PhDr. Lucia Barmošová, PhD., moderátorka TV JOJ, Ing. Emil Suchánek, ASMAN s.r.o., profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny poradca a kouč.
  • Modul č.3 Projektový manažment – 8 hodín, lektor: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Štátny pedagogický ústav, Bratislava
  • Modul č.4 Právne a etické aspekty výkonu samosprávy – 12 hodín, lektor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Modul č.5 Ekonomická diplomacia vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou a etiketa společenského správania – 12 hodín, lektor: Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS, JUDr. Peter Rusiňák, PhD., bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu.

Cena pre účastníka pri absolvovaní jednotlivých modulov : Modul č.1 150,– EUR Modul č.2 200,– EUR Modul č.3 100,– EUR Modul č.4 150,– EUR Modul č.5 150,– EUR

Cieľová skupina

  • primátori miest, zástupcovia primátorov, prednostovia MÚ a starostovia obcí,

pričom je na zvážení štatutára príslušnej inštitúcie, akého vedúceho zamestnanca deleguje na predmetné vzdelávanie.

Poznámka k cene

Uvedená cena platí pre účastníka pri absolvovaní kompletného programu (moduly č.1 - 5)

Kontaktná osoba

Mgr. Jarolím Hraško
+421 2/672 951 65
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor