Detail kurzu

Projektový manažment V - Multiprojektové riadenie a PMO

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Aplikovať princípy portfóliového riadenia a nadobudnúť skúsenosť s dynamikou viacnásobných projektových väzieb, ako je zdieľanie zdrojov naprieč organizáciou.
 • Efektívne preniesť požiadavky a kontextové očakávania stakeholderov do portfólia.
 • Definovať postavenie, úlohy a kompetencie Project Management Office (PMO).

Obsah kurzu

Project Management Office

 • Postavenie, zloženie a typové funkcie Project Management Office (PMO) na príslušných úrovniach (napr. globálne, regionálne, lokálne).
 • Prenesenie zákazníckych požiadaviek do skladby portfólia a zvládnutie neurčitosti zadania v čase.
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení priorít programu a portfólia.
 • Optimalizácia zdieľania informácií medzi PMO a líniovými útvarmi.

Nastavenie výkonnosti portfólia, programu a projektu

 • Životný cyklus spúšťania projektu (predprojektová fáza).
 • Cost-benefit analýza a rozhodovanie o priorite projektovej idey pred zaradením do portfólia.
 • Vlastníctvo projektu, programu a portfólia. Nastavenie a monitorovanie škálovateľných KPIs.
 • Ex-post kalkulácia prínosov a správcovstvo výsledkov projektov v rámci portfólia.

Manažment portfólia, programu a projektu

 • Úrovne rozhodovania a eskalačný mechanizmus projektu, programu a portfólia.
 • Softvérová podpora pre manažment ľudských zdrojov, vrátane medziprojektových závislostí a rezervácie zdroja.
 • Centralizovaný manažment rizík na úrovni portfólia.
 • Využitie lessons learned na úrovni portfólia (vnútropodniková wiki).

Aplikácia poznatkov je zabezpečená ukážkami a cvičeniami z Power BI, Power Automate, Project Web App (PWA) a MS Project Plan 1 / 3 / 5. V prípade, ak klienti používajú na správu portfólia a multiprojektové riadenie iný nástroj (napr. Jira Align, IBM Jazz EWM, Veeva, Enovia, a pod.), je možné realizovať cvičenia samostatne podľa zadania lektora. Školenie adresuje najčastejšie výzvy škálovania projektového riadenia v stredných a veľkých firmách.


Cieľová skupina

Školenie je určené správcom podnikového portfólia, pracovníkom útvaru PMO, projektovým manažérom ako aj líniovým vedúcim, ktorí poskytujú svoje zdroje na projektovú činnosť.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor